Indexació de webs multiidioma amb PHP i Apache

La indexació de pàgines als buscadors és quelcom que s’ha tornat gairebé imprescindible a l’hora de publicar una pàgina web. I aquesta importància recau d’igual manera en sites multiidioma on totes les pàgines en tots els idiomes han d’estar indexades.

Jo conec dos sistemes per fer pàgines web multiidioma. El primer seria el clàssic de ficar la web en un idioma, per exemple català, dins http://www.javierseixas.com/blog/wp-admin/post.php?action=edit&post=23la carpeta ‘ca’. Per traduïr-la a un altre idioma, per exemple el castellà, es duplica la carpeta, se li assigna el nom ‘es’ i es tradueixen tots els arxius html que la componen. Aquest sistema no el recomano ja que obliga a que quan s’hagi de fer una modificació fer-la en tants arxius com pàgines hi hagin, lo qual duplica el treball i el temps. De totes maneres no queda més remei que fer-ho així en servidors que no suportin algun tipus de llenguatge.

El segon sistema que conec és mitjantçant includes que contenen les textos fixes, com titol de seccions, nom de botons, etc. Hi ha un include per cada idioma, i mitjançant una sessió carregarà un include o un altre. S’haurà de declarar una sessió per defecte, per quan l’usuari entri per primer cop l’assigni i carregui l’idioma per defecte. Si l’usuari canvia l’idioma canviarà el valor de la sessió.

Fins aquí tot bé, però què passa quan un robot entra al nostre site? El robot trobarà l’enllaç per canviar d’idioma, però no sabrà interpretar el canvi de sessió, per lo qual, el robot només detectarà i indexarà el nostre site en l’idioma per defecte. I com es soluciona aquest problema?

La clau està en col·locar a l’enllaç on es canvia l’idioma una adreça falsa. Per exemple:

<a href="http://www.javierseixas.com/ca">Català</a>
<a href="http://www.javierseixas.com/es">Castellà</a>

Fet això, el PHP haurà de saber en quin idioma s’està navegant. Això es pot saber per la funció $_SERVER['REQUEST_URI'] que retorna la part de l’adreça després del domini. Tot seguit, el PHP haurà de decidir quin include incloure segons hagi dit el REQUEST_URI, per exemple, ca per català , es pel castellà, en per l’anglés. En aquest punt recomano seguir les sigles que utilitza la wikipedia.

I el darrer punt clau el juga Apache. S’ha d’activar el ModRewrite i escriure les regles per l’idioma concret:

RewriteRule ^ca/(.+) /?sec=$1
RewriteRule ^es/(.+) /?sec=$1
RewriteRule ^en/(.+) /?sec=$1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>